Jyangokushi: Haoh no Saihai (Japan 990527)
Jyangokushi: Haoh no Saihai (Japan 990527)
System
CPS2
Driver
jyangoku
Parent
---
Share
Download URL
MD5
b09b868c3683fb1c29b3d0cc00e7967a
SHA1
6e4f1a99249a9fc10eb850e58b6aa5b811c15c7d
URL
CPS2 » jyangoku.zip
ROM(s)
ROM(s) / 20 MB
Name
Size
CRC32
maj.01
128 KB
1fe8c213
maj1_a.simm1
2 MB
7f68b88a
maj1_b.simm1
2 MB
e29e4c26
maj1_c.simm1
2 MB
2cd141bf
maj1_d.simm1
2 MB
ba0fe27b
maj3_a.simm3
2 MB
c23b6f22
maj3_b.simm3
2 MB
ec737d9d
maj3_c.simm3
2 MB
97894cea
maj3_d.simm3
2 MB
3aaeb90b
maj5_a.simm5
2 MB
5ad9ee53
maj5_b.simm5
2 MB
efb3dbfb
majj.03
512 KB
4614a3b2